Alexandra Karakashian

Alexandra Karakashian Adrift (collapse)
stdClass Object
(
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/86zK39OaC7NWOm-Bh1eHEg/tall.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/86zK39OaC7NWOm-Bh1eHEg/larger.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/86zK39OaC7NWOm-Bh1eHEg/medium_rectangle.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/86zK39OaC7NWOm-Bh1eHEg/large_rectangle.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/86zK39OaC7NWOm-Bh1eHEg/large.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/86zK39OaC7NWOm-Bh1eHEg/square.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/86zK39OaC7NWOm-Bh1eHEg/small.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/86zK39OaC7NWOm-Bh1eHEg/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/86zK39OaC7NWOm-Bh1eHEg/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Parting III
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/1qMWQ_3txXhi9uffrnvljg/square.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/1qMWQ_3txXhi9uffrnvljg/small.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/1qMWQ_3txXhi9uffrnvljg/medium_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/1qMWQ_3txXhi9uffrnvljg/tall.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/1qMWQ_3txXhi9uffrnvljg/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/1qMWQ_3txXhi9uffrnvljg/larger.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/1qMWQ_3txXhi9uffrnvljg/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/1qMWQ_3txXhi9uffrnvljg/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/1qMWQ_3txXhi9uffrnvljg/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Shroud
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/EcvsIO3szeGPA3YeYZQ9MQ/square.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/EcvsIO3szeGPA3YeYZQ9MQ/small.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/EcvsIO3szeGPA3YeYZQ9MQ/large_rectangle.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/EcvsIO3szeGPA3YeYZQ9MQ/large.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/EcvsIO3szeGPA3YeYZQ9MQ/tall.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/EcvsIO3szeGPA3YeYZQ9MQ/medium_rectangle.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/EcvsIO3szeGPA3YeYZQ9MQ/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/EcvsIO3szeGPA3YeYZQ9MQ/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/EcvsIO3szeGPA3YeYZQ9MQ/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Orphans of recent events
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/NGBxjkEtp0RLjFVMi037Ng/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/NGBxjkEtp0RLjFVMi037Ng/large_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/NGBxjkEtp0RLjFVMi037Ng/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/NGBxjkEtp0RLjFVMi037Ng/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/NGBxjkEtp0RLjFVMi037Ng/large.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/NGBxjkEtp0RLjFVMi037Ng/medium_rectangle.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/NGBxjkEtp0RLjFVMi037Ng/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/NGBxjkEtp0RLjFVMi037Ng/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/NGBxjkEtp0RLjFVMi037Ng/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Conditions Towards VIII
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/4dVwcp9ynvyYzW-OtK4sZA/square.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/4dVwcp9ynvyYzW-OtK4sZA/small.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/4dVwcp9ynvyYzW-OtK4sZA/large_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/4dVwcp9ynvyYzW-OtK4sZA/tall.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/4dVwcp9ynvyYzW-OtK4sZA/medium_rectangle.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/4dVwcp9ynvyYzW-OtK4sZA/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/4dVwcp9ynvyYzW-OtK4sZA/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/4dVwcp9ynvyYzW-OtK4sZA/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/4dVwcp9ynvyYzW-OtK4sZA/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Conditions Towards XII
stdClass Object
(
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/hckrWCH3GJ5fHEXbXIjQAw/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/hckrWCH3GJ5fHEXbXIjQAw/medium_rectangle.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/hckrWCH3GJ5fHEXbXIjQAw/square.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/hckrWCH3GJ5fHEXbXIjQAw/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/hckrWCH3GJ5fHEXbXIjQAw/medium.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/hckrWCH3GJ5fHEXbXIjQAw/tall.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/hckrWCH3GJ5fHEXbXIjQAw/small.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/hckrWCH3GJ5fHEXbXIjQAw/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/hckrWCH3GJ5fHEXbXIjQAw/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Conditions Towards X
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/BPEwF4t-6tWmanA0E7mKZg/square.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/BPEwF4t-6tWmanA0E7mKZg/medium_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/BPEwF4t-6tWmanA0E7mKZg/small.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/BPEwF4t-6tWmanA0E7mKZg/large_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/BPEwF4t-6tWmanA0E7mKZg/tall.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/BPEwF4t-6tWmanA0E7mKZg/medium.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/BPEwF4t-6tWmanA0E7mKZg/large.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/BPEwF4t-6tWmanA0E7mKZg/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/BPEwF4t-6tWmanA0E7mKZg/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Conditions Towards XI
stdClass Object
(
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6L7EoPyl7sHJuG4zTcPByA/tall.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6L7EoPyl7sHJuG4zTcPByA/medium_rectangle.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6L7EoPyl7sHJuG4zTcPByA/large_rectangle.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6L7EoPyl7sHJuG4zTcPByA/square.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6L7EoPyl7sHJuG4zTcPByA/small.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6L7EoPyl7sHJuG4zTcPByA/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6L7EoPyl7sHJuG4zTcPByA/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6L7EoPyl7sHJuG4zTcPByA/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6L7EoPyl7sHJuG4zTcPByA/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Fall
stdClass Object
(
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/nz6zudIyrnRos5vRz0Zk4g/large_rectangle.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/nz6zudIyrnRos5vRz0Zk4g/square.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/nz6zudIyrnRos5vRz0Zk4g/small.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/nz6zudIyrnRos5vRz0Zk4g/medium_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/nz6zudIyrnRos5vRz0Zk4g/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/nz6zudIyrnRos5vRz0Zk4g/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/nz6zudIyrnRos5vRz0Zk4g/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/nz6zudIyrnRos5vRz0Zk4g/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/nz6zudIyrnRos5vRz0Zk4g/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Yashmak IV
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/a9vbQ9kltOIjgXnLI96APw/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/a9vbQ9kltOIjgXnLI96APw/large_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/a9vbQ9kltOIjgXnLI96APw/small.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/a9vbQ9kltOIjgXnLI96APw/medium_rectangle.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/a9vbQ9kltOIjgXnLI96APw/large.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/a9vbQ9kltOIjgXnLI96APw/tall.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/a9vbQ9kltOIjgXnLI96APw/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/a9vbQ9kltOIjgXnLI96APw/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/a9vbQ9kltOIjgXnLI96APw/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Yashmak III
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Hx7bAMZUtKW9sVNU4SW8tw/square.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Hx7bAMZUtKW9sVNU4SW8tw/large.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Hx7bAMZUtKW9sVNU4SW8tw/tall.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Hx7bAMZUtKW9sVNU4SW8tw/medium_rectangle.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Hx7bAMZUtKW9sVNU4SW8tw/large_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Hx7bAMZUtKW9sVNU4SW8tw/small.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Hx7bAMZUtKW9sVNU4SW8tw/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Hx7bAMZUtKW9sVNU4SW8tw/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Hx7bAMZUtKW9sVNU4SW8tw/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Thoughts on falling XI-XL
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SGgjFYQoB2oEUTS1CskfAQ/square.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SGgjFYQoB2oEUTS1CskfAQ/small.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SGgjFYQoB2oEUTS1CskfAQ/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SGgjFYQoB2oEUTS1CskfAQ/medium_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SGgjFYQoB2oEUTS1CskfAQ/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SGgjFYQoB2oEUTS1CskfAQ/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SGgjFYQoB2oEUTS1CskfAQ/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SGgjFYQoB2oEUTS1CskfAQ/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SGgjFYQoB2oEUTS1CskfAQ/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Thoughts on Falling II
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Sx1wBB_VKAlAC39hduZVVQ/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Sx1wBB_VKAlAC39hduZVVQ/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Sx1wBB_VKAlAC39hduZVVQ/medium_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Sx1wBB_VKAlAC39hduZVVQ/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Sx1wBB_VKAlAC39hduZVVQ/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Sx1wBB_VKAlAC39hduZVVQ/large.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Sx1wBB_VKAlAC39hduZVVQ/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Sx1wBB_VKAlAC39hduZVVQ/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Sx1wBB_VKAlAC39hduZVVQ/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Thoughts on Falling X
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3DdnlW_FDkumzvZ55Yiw9Q/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3DdnlW_FDkumzvZ55Yiw9Q/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3DdnlW_FDkumzvZ55Yiw9Q/medium_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3DdnlW_FDkumzvZ55Yiw9Q/tall.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3DdnlW_FDkumzvZ55Yiw9Q/small.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3DdnlW_FDkumzvZ55Yiw9Q/medium.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3DdnlW_FDkumzvZ55Yiw9Q/large.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3DdnlW_FDkumzvZ55Yiw9Q/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3DdnlW_FDkumzvZ55Yiw9Q/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Thoughts on Falling XX
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/b1DrfgOmajr0d-ionfvqXg/square.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/b1DrfgOmajr0d-ionfvqXg/small.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/b1DrfgOmajr0d-ionfvqXg/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/b1DrfgOmajr0d-ionfvqXg/medium_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/b1DrfgOmajr0d-ionfvqXg/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/b1DrfgOmajr0d-ionfvqXg/large.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/b1DrfgOmajr0d-ionfvqXg/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/b1DrfgOmajr0d-ionfvqXg/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/b1DrfgOmajr0d-ionfvqXg/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Thoughts on Falling XIX
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YMO014E4XNU_21Gop5AtvA/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YMO014E4XNU_21Gop5AtvA/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YMO014E4XNU_21Gop5AtvA/medium_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YMO014E4XNU_21Gop5AtvA/small.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YMO014E4XNU_21Gop5AtvA/large.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YMO014E4XNU_21Gop5AtvA/tall.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YMO014E4XNU_21Gop5AtvA/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YMO014E4XNU_21Gop5AtvA/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YMO014E4XNU_21Gop5AtvA/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Thoughts on Falling XII
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3ZTlTkSx2imPnOdT8ApKoQ/square.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3ZTlTkSx2imPnOdT8ApKoQ/medium_rectangle.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3ZTlTkSx2imPnOdT8ApKoQ/large_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3ZTlTkSx2imPnOdT8ApKoQ/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3ZTlTkSx2imPnOdT8ApKoQ/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3ZTlTkSx2imPnOdT8ApKoQ/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3ZTlTkSx2imPnOdT8ApKoQ/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3ZTlTkSx2imPnOdT8ApKoQ/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3ZTlTkSx2imPnOdT8ApKoQ/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Thoughts on Falling XI
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/srYbgevwbLVxgx6pRASDsQ/square.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/srYbgevwbLVxgx6pRASDsQ/medium_rectangle.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/srYbgevwbLVxgx6pRASDsQ/large_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/srYbgevwbLVxgx6pRASDsQ/tall.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/srYbgevwbLVxgx6pRASDsQ/small.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/srYbgevwbLVxgx6pRASDsQ/larger.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/srYbgevwbLVxgx6pRASDsQ/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/srYbgevwbLVxgx6pRASDsQ/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/srYbgevwbLVxgx6pRASDsQ/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Thoughts on Falling XIII
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ECD1MsDNcsxXwXt2Mp5Quw/square.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ECD1MsDNcsxXwXt2Mp5Quw/medium_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ECD1MsDNcsxXwXt2Mp5Quw/small.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ECD1MsDNcsxXwXt2Mp5Quw/large_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ECD1MsDNcsxXwXt2Mp5Quw/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ECD1MsDNcsxXwXt2Mp5Quw/large.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ECD1MsDNcsxXwXt2Mp5Quw/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ECD1MsDNcsxXwXt2Mp5Quw/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ECD1MsDNcsxXwXt2Mp5Quw/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Thoughts on Falling III
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/WJm0QhYK2XNlzREoE0W8qQ/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/WJm0QhYK2XNlzREoE0W8qQ/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/WJm0QhYK2XNlzREoE0W8qQ/medium_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/WJm0QhYK2XNlzREoE0W8qQ/tall.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/WJm0QhYK2XNlzREoE0W8qQ/small.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/WJm0QhYK2XNlzREoE0W8qQ/larger.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/WJm0QhYK2XNlzREoE0W8qQ/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/WJm0QhYK2XNlzREoE0W8qQ/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/WJm0QhYK2XNlzREoE0W8qQ/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Thoughts on Falling VII
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/HHYINjb_4H4cy29vt0RCpA/square.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/HHYINjb_4H4cy29vt0RCpA/medium_rectangle.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/HHYINjb_4H4cy29vt0RCpA/large_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/HHYINjb_4H4cy29vt0RCpA/small.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/HHYINjb_4H4cy29vt0RCpA/large.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/HHYINjb_4H4cy29vt0RCpA/tall.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/HHYINjb_4H4cy29vt0RCpA/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/HHYINjb_4H4cy29vt0RCpA/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/HHYINjb_4H4cy29vt0RCpA/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Thoughts on Falling VIII
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/gNex4wdysuJsFPUAROoBHQ/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/gNex4wdysuJsFPUAROoBHQ/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/gNex4wdysuJsFPUAROoBHQ/medium_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/gNex4wdysuJsFPUAROoBHQ/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/gNex4wdysuJsFPUAROoBHQ/tall.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/gNex4wdysuJsFPUAROoBHQ/larger.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/gNex4wdysuJsFPUAROoBHQ/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/gNex4wdysuJsFPUAROoBHQ/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/gNex4wdysuJsFPUAROoBHQ/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Thoughts on Falling XV
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/wQEVP5RIQ0FcefjhOUm0Jg/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/wQEVP5RIQ0FcefjhOUm0Jg/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/wQEVP5RIQ0FcefjhOUm0Jg/medium_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/wQEVP5RIQ0FcefjhOUm0Jg/small.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/wQEVP5RIQ0FcefjhOUm0Jg/large.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/wQEVP5RIQ0FcefjhOUm0Jg/tall.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/wQEVP5RIQ0FcefjhOUm0Jg/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/wQEVP5RIQ0FcefjhOUm0Jg/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/wQEVP5RIQ0FcefjhOUm0Jg/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Thoughts on Falling IX
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/u-w7dTKlXxvdqsVO4MyqXg/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/u-w7dTKlXxvdqsVO4MyqXg/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/u-w7dTKlXxvdqsVO4MyqXg/medium_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/u-w7dTKlXxvdqsVO4MyqXg/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/u-w7dTKlXxvdqsVO4MyqXg/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/u-w7dTKlXxvdqsVO4MyqXg/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/u-w7dTKlXxvdqsVO4MyqXg/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/u-w7dTKlXxvdqsVO4MyqXg/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/u-w7dTKlXxvdqsVO4MyqXg/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Thoughts on Falling XVI
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CR3K5nkbW7zz9I4F-M0Q0w/square.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CR3K5nkbW7zz9I4F-M0Q0w/larger.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CR3K5nkbW7zz9I4F-M0Q0w/large.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CR3K5nkbW7zz9I4F-M0Q0w/tall.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CR3K5nkbW7zz9I4F-M0Q0w/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CR3K5nkbW7zz9I4F-M0Q0w/medium_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CR3K5nkbW7zz9I4F-M0Q0w/small.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CR3K5nkbW7zz9I4F-M0Q0w/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CR3K5nkbW7zz9I4F-M0Q0w/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Thoughts on Falling XIV
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Gcel1jZcVC_Hg-e9DhViIw/square.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Gcel1jZcVC_Hg-e9DhViIw/medium_rectangle.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Gcel1jZcVC_Hg-e9DhViIw/large_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Gcel1jZcVC_Hg-e9DhViIw/small.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Gcel1jZcVC_Hg-e9DhViIw/large.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Gcel1jZcVC_Hg-e9DhViIw/tall.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Gcel1jZcVC_Hg-e9DhViIw/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Gcel1jZcVC_Hg-e9DhViIw/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Gcel1jZcVC_Hg-e9DhViIw/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Refuge
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/M_dNq6Hc4MF-rvIRW1d_UQ/square.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/M_dNq6Hc4MF-rvIRW1d_UQ/medium_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/M_dNq6Hc4MF-rvIRW1d_UQ/small.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/M_dNq6Hc4MF-rvIRW1d_UQ/large_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/M_dNq6Hc4MF-rvIRW1d_UQ/tall.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/M_dNq6Hc4MF-rvIRW1d_UQ/medium.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/M_dNq6Hc4MF-rvIRW1d_UQ/large.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/M_dNq6Hc4MF-rvIRW1d_UQ/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/M_dNq6Hc4MF-rvIRW1d_UQ/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Tempest
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/pZ41YnWROYNucCNRHoIjBg/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/pZ41YnWROYNucCNRHoIjBg/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/pZ41YnWROYNucCNRHoIjBg/medium_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/pZ41YnWROYNucCNRHoIjBg/small.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/pZ41YnWROYNucCNRHoIjBg/large.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/pZ41YnWROYNucCNRHoIjBg/tall.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/pZ41YnWROYNucCNRHoIjBg/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/pZ41YnWROYNucCNRHoIjBg/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/pZ41YnWROYNucCNRHoIjBg/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian here they passed II
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/_V89DHJh0CGslcl-v0YXZA/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/_V89DHJh0CGslcl-v0YXZA/large_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/_V89DHJh0CGslcl-v0YXZA/small.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/_V89DHJh0CGslcl-v0YXZA/medium_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/_V89DHJh0CGslcl-v0YXZA/tall.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/_V89DHJh0CGslcl-v0YXZA/medium.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/_V89DHJh0CGslcl-v0YXZA/large.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/_V89DHJh0CGslcl-v0YXZA/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/_V89DHJh0CGslcl-v0YXZA/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Undying XXV
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/8wJ9HlhMUwMWIynUmpYC9g/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/8wJ9HlhMUwMWIynUmpYC9g/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/8wJ9HlhMUwMWIynUmpYC9g/medium_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/8wJ9HlhMUwMWIynUmpYC9g/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/8wJ9HlhMUwMWIynUmpYC9g/tall.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/8wJ9HlhMUwMWIynUmpYC9g/medium.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/8wJ9HlhMUwMWIynUmpYC9g/large.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/8wJ9HlhMUwMWIynUmpYC9g/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/8wJ9HlhMUwMWIynUmpYC9g/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Undying XLVIII
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/DbhJgcKzVaE-cGiG8JlzqQ/square.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/DbhJgcKzVaE-cGiG8JlzqQ/medium_rectangle.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/DbhJgcKzVaE-cGiG8JlzqQ/large_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/DbhJgcKzVaE-cGiG8JlzqQ/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/DbhJgcKzVaE-cGiG8JlzqQ/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/DbhJgcKzVaE-cGiG8JlzqQ/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/DbhJgcKzVaE-cGiG8JlzqQ/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/DbhJgcKzVaE-cGiG8JlzqQ/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/DbhJgcKzVaE-cGiG8JlzqQ/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Undying XL
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Lv94iLZwx-C3NHm553Tt7w/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Lv94iLZwx-C3NHm553Tt7w/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Lv94iLZwx-C3NHm553Tt7w/larger.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Lv94iLZwx-C3NHm553Tt7w/large.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Lv94iLZwx-C3NHm553Tt7w/medium_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Lv94iLZwx-C3NHm553Tt7w/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Lv94iLZwx-C3NHm553Tt7w/tall.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Lv94iLZwx-C3NHm553Tt7w/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Lv94iLZwx-C3NHm553Tt7w/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Voyage (Study) I
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/-7fElCei1xoRaTnubxWVaA/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/-7fElCei1xoRaTnubxWVaA/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/-7fElCei1xoRaTnubxWVaA/medium_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/-7fElCei1xoRaTnubxWVaA/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/-7fElCei1xoRaTnubxWVaA/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/-7fElCei1xoRaTnubxWVaA/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/-7fElCei1xoRaTnubxWVaA/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/-7fElCei1xoRaTnubxWVaA/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/-7fElCei1xoRaTnubxWVaA/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Undying (beneath) Study I
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/dBiyEeVkL6geTGjAoAa4Ew/square.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/dBiyEeVkL6geTGjAoAa4Ew/medium_rectangle.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/dBiyEeVkL6geTGjAoAa4Ew/large_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/dBiyEeVkL6geTGjAoAa4Ew/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/dBiyEeVkL6geTGjAoAa4Ew/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/dBiyEeVkL6geTGjAoAa4Ew/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/dBiyEeVkL6geTGjAoAa4Ew/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/dBiyEeVkL6geTGjAoAa4Ew/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/dBiyEeVkL6geTGjAoAa4Ew/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Fall (Study I)
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/1I1fdg0Mfh9CBKcYETYSxg/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/1I1fdg0Mfh9CBKcYETYSxg/large_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/1I1fdg0Mfh9CBKcYETYSxg/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/1I1fdg0Mfh9CBKcYETYSxg/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/1I1fdg0Mfh9CBKcYETYSxg/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/1I1fdg0Mfh9CBKcYETYSxg/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/1I1fdg0Mfh9CBKcYETYSxg/medium_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/1I1fdg0Mfh9CBKcYETYSxg/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/1I1fdg0Mfh9CBKcYETYSxg/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Unbecoming (Study III)
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/-WlX9v1CP0344qserailqg/square.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/-WlX9v1CP0344qserailqg/small.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/-WlX9v1CP0344qserailqg/medium_rectangle.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/-WlX9v1CP0344qserailqg/large_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/-WlX9v1CP0344qserailqg/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/-WlX9v1CP0344qserailqg/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/-WlX9v1CP0344qserailqg/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/-WlX9v1CP0344qserailqg/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/-WlX9v1CP0344qserailqg/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Achromic XXXIV
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/B6tedySUDl07MIY9urTU_Q/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/B6tedySUDl07MIY9urTU_Q/large_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/B6tedySUDl07MIY9urTU_Q/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/B6tedySUDl07MIY9urTU_Q/large.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/B6tedySUDl07MIY9urTU_Q/small.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/B6tedySUDl07MIY9urTU_Q/medium_rectangle.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/B6tedySUDl07MIY9urTU_Q/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/B6tedySUDl07MIY9urTU_Q/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/B6tedySUDl07MIY9urTU_Q/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Achromic LII
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6LO2HVeTKyWXoDDOJs3v_w/square.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6LO2HVeTKyWXoDDOJs3v_w/medium_rectangle.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6LO2HVeTKyWXoDDOJs3v_w/large_rectangle.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6LO2HVeTKyWXoDDOJs3v_w/large.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6LO2HVeTKyWXoDDOJs3v_w/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6LO2HVeTKyWXoDDOJs3v_w/tall.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6LO2HVeTKyWXoDDOJs3v_w/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6LO2HVeTKyWXoDDOJs3v_w/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6LO2HVeTKyWXoDDOJs3v_w/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Achromic XL
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/npqwyLNnxgCtU5WMD9jlng/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/npqwyLNnxgCtU5WMD9jlng/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/npqwyLNnxgCtU5WMD9jlng/medium_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/npqwyLNnxgCtU5WMD9jlng/small.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/npqwyLNnxgCtU5WMD9jlng/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/npqwyLNnxgCtU5WMD9jlng/medium.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/npqwyLNnxgCtU5WMD9jlng/tall.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/npqwyLNnxgCtU5WMD9jlng/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/npqwyLNnxgCtU5WMD9jlng/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Achromic XLIV
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/gYjhN2uFZUDJZ-kRWSpruA/square.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/gYjhN2uFZUDJZ-kRWSpruA/medium_rectangle.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/gYjhN2uFZUDJZ-kRWSpruA/large_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/gYjhN2uFZUDJZ-kRWSpruA/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/gYjhN2uFZUDJZ-kRWSpruA/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/gYjhN2uFZUDJZ-kRWSpruA/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/gYjhN2uFZUDJZ-kRWSpruA/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/gYjhN2uFZUDJZ-kRWSpruA/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/gYjhN2uFZUDJZ-kRWSpruA/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Achromic XII
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/l-0AHIOYvEyRWzsP0DQkRQ/square.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/l-0AHIOYvEyRWzsP0DQkRQ/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/l-0AHIOYvEyRWzsP0DQkRQ/tall.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/l-0AHIOYvEyRWzsP0DQkRQ/medium_rectangle.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/l-0AHIOYvEyRWzsP0DQkRQ/large_rectangle.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/l-0AHIOYvEyRWzsP0DQkRQ/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/l-0AHIOYvEyRWzsP0DQkRQ/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/l-0AHIOYvEyRWzsP0DQkRQ/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/l-0AHIOYvEyRWzsP0DQkRQ/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Orphans of recent events III
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/-mNylhowg5SG6tsnvk46uA/square.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/-mNylhowg5SG6tsnvk46uA/medium_rectangle.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/-mNylhowg5SG6tsnvk46uA/large_rectangle.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/-mNylhowg5SG6tsnvk46uA/large.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/-mNylhowg5SG6tsnvk46uA/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/-mNylhowg5SG6tsnvk46uA/tall.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/-mNylhowg5SG6tsnvk46uA/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/-mNylhowg5SG6tsnvk46uA/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/-mNylhowg5SG6tsnvk46uA/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Orphans of recent events VI
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/kF1yBhOYE_HjgmVvh7vaNQ/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/kF1yBhOYE_HjgmVvh7vaNQ/large_rectangle.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/kF1yBhOYE_HjgmVvh7vaNQ/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/kF1yBhOYE_HjgmVvh7vaNQ/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/kF1yBhOYE_HjgmVvh7vaNQ/medium_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/kF1yBhOYE_HjgmVvh7vaNQ/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/kF1yBhOYE_HjgmVvh7vaNQ/tall.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/kF1yBhOYE_HjgmVvh7vaNQ/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/kF1yBhOYE_HjgmVvh7vaNQ/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Orphans of recent events IV
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aL8Qjy1NScsWf7hueGCe2g/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aL8Qjy1NScsWf7hueGCe2g/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aL8Qjy1NScsWf7hueGCe2g/medium_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aL8Qjy1NScsWf7hueGCe2g/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aL8Qjy1NScsWf7hueGCe2g/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aL8Qjy1NScsWf7hueGCe2g/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aL8Qjy1NScsWf7hueGCe2g/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aL8Qjy1NScsWf7hueGCe2g/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aL8Qjy1NScsWf7hueGCe2g/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Orphans of recent events II
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/mNuSTLT7loHV58v4jIohqQ/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/mNuSTLT7loHV58v4jIohqQ/tall.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/mNuSTLT7loHV58v4jIohqQ/medium_rectangle.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/mNuSTLT7loHV58v4jIohqQ/large_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/mNuSTLT7loHV58v4jIohqQ/small.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/mNuSTLT7loHV58v4jIohqQ/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/mNuSTLT7loHV58v4jIohqQ/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/mNuSTLT7loHV58v4jIohqQ/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/mNuSTLT7loHV58v4jIohqQ/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Orphans of recent events I
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/W8JIkUVlC5Y-xAqr2wyjyw/square.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/W8JIkUVlC5Y-xAqr2wyjyw/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/W8JIkUVlC5Y-xAqr2wyjyw/tall.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/W8JIkUVlC5Y-xAqr2wyjyw/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/W8JIkUVlC5Y-xAqr2wyjyw/medium_rectangle.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/W8JIkUVlC5Y-xAqr2wyjyw/medium.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/W8JIkUVlC5Y-xAqr2wyjyw/large.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/W8JIkUVlC5Y-xAqr2wyjyw/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/W8JIkUVlC5Y-xAqr2wyjyw/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Orphans of recent events V
stdClass Object
(
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3tHGUL6qDVjtCZYIhZ1ATg/large_rectangle.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3tHGUL6qDVjtCZYIhZ1ATg/medium.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3tHGUL6qDVjtCZYIhZ1ATg/square.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3tHGUL6qDVjtCZYIhZ1ATg/small.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3tHGUL6qDVjtCZYIhZ1ATg/medium_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3tHGUL6qDVjtCZYIhZ1ATg/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3tHGUL6qDVjtCZYIhZ1ATg/large.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3tHGUL6qDVjtCZYIhZ1ATg/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3tHGUL6qDVjtCZYIhZ1ATg/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Against the sun (light leak) VIII
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/KuRZQJTCtAyydFYCdn4Z5w/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/KuRZQJTCtAyydFYCdn4Z5w/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/KuRZQJTCtAyydFYCdn4Z5w/medium_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/KuRZQJTCtAyydFYCdn4Z5w/tall.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/KuRZQJTCtAyydFYCdn4Z5w/small.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/KuRZQJTCtAyydFYCdn4Z5w/large.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/KuRZQJTCtAyydFYCdn4Z5w/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/KuRZQJTCtAyydFYCdn4Z5w/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/KuRZQJTCtAyydFYCdn4Z5w/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Against the sun (light leak) VII
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/E4w3rQVqp4jmF4aELEUnzA/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/E4w3rQVqp4jmF4aELEUnzA/large_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/E4w3rQVqp4jmF4aELEUnzA/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/E4w3rQVqp4jmF4aELEUnzA/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/E4w3rQVqp4jmF4aELEUnzA/large.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/E4w3rQVqp4jmF4aELEUnzA/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/E4w3rQVqp4jmF4aELEUnzA/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/E4w3rQVqp4jmF4aELEUnzA/normalized.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/E4w3rQVqp4jmF4aELEUnzA/medium_rectangle.jpg
)
Alexandra Karakashian Against the sun (light leak) VI
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Lnr095xMAU13nQptwwjIpw/square.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Lnr095xMAU13nQptwwjIpw/small.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Lnr095xMAU13nQptwwjIpw/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Lnr095xMAU13nQptwwjIpw/medium_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Lnr095xMAU13nQptwwjIpw/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Lnr095xMAU13nQptwwjIpw/large.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Lnr095xMAU13nQptwwjIpw/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Lnr095xMAU13nQptwwjIpw/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Lnr095xMAU13nQptwwjIpw/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Against the sun (light leak) XI
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/FfU8V3i7USfLc0bj-tLaUQ/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/FfU8V3i7USfLc0bj-tLaUQ/large_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/FfU8V3i7USfLc0bj-tLaUQ/tall.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/FfU8V3i7USfLc0bj-tLaUQ/medium_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/FfU8V3i7USfLc0bj-tLaUQ/small.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/FfU8V3i7USfLc0bj-tLaUQ/large.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/FfU8V3i7USfLc0bj-tLaUQ/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/FfU8V3i7USfLc0bj-tLaUQ/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/FfU8V3i7USfLc0bj-tLaUQ/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Against the sun (light leak) XII
stdClass Object
(
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6-htOvvj9q3EABC46Msg0A/medium_rectangle.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6-htOvvj9q3EABC46Msg0A/large_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6-htOvvj9q3EABC46Msg0A/tall.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6-htOvvj9q3EABC46Msg0A/square.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6-htOvvj9q3EABC46Msg0A/larger.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6-htOvvj9q3EABC46Msg0A/large.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6-htOvvj9q3EABC46Msg0A/small.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6-htOvvj9q3EABC46Msg0A/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6-htOvvj9q3EABC46Msg0A/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Against the sun (light leak) XIV
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ApZSIVFthCr5BSJBo83oiw/square.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ApZSIVFthCr5BSJBo83oiw/large.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ApZSIVFthCr5BSJBo83oiw/small.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ApZSIVFthCr5BSJBo83oiw/medium_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ApZSIVFthCr5BSJBo83oiw/larger.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ApZSIVFthCr5BSJBo83oiw/tall.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ApZSIVFthCr5BSJBo83oiw/large_rectangle.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ApZSIVFthCr5BSJBo83oiw/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ApZSIVFthCr5BSJBo83oiw/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Against the sun (light leak) X
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/zMyMMJ2dsNdCUPSXW4vgVQ/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/zMyMMJ2dsNdCUPSXW4vgVQ/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/zMyMMJ2dsNdCUPSXW4vgVQ/medium_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/zMyMMJ2dsNdCUPSXW4vgVQ/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/zMyMMJ2dsNdCUPSXW4vgVQ/large.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/zMyMMJ2dsNdCUPSXW4vgVQ/small.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/zMyMMJ2dsNdCUPSXW4vgVQ/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/zMyMMJ2dsNdCUPSXW4vgVQ/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/zMyMMJ2dsNdCUPSXW4vgVQ/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Against the sun (light leak) IX
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YQSXSuabBJLzYDJq7M5qHw/square.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YQSXSuabBJLzYDJq7M5qHw/small.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YQSXSuabBJLzYDJq7M5qHw/medium_rectangle.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YQSXSuabBJLzYDJq7M5qHw/large_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YQSXSuabBJLzYDJq7M5qHw/tall.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YQSXSuabBJLzYDJq7M5qHw/larger.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YQSXSuabBJLzYDJq7M5qHw/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YQSXSuabBJLzYDJq7M5qHw/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YQSXSuabBJLzYDJq7M5qHw/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Against the sun (light leak) XVI
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/yrnp5UfwRptY0B0iLsW_CQ/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/yrnp5UfwRptY0B0iLsW_CQ/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/yrnp5UfwRptY0B0iLsW_CQ/medium_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/yrnp5UfwRptY0B0iLsW_CQ/tall.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/yrnp5UfwRptY0B0iLsW_CQ/small.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/yrnp5UfwRptY0B0iLsW_CQ/large.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/yrnp5UfwRptY0B0iLsW_CQ/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/yrnp5UfwRptY0B0iLsW_CQ/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/yrnp5UfwRptY0B0iLsW_CQ/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Against the sun (light leak) XIII
stdClass Object
(
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/frtJmgvZ5VdSu-TPLUfkyQ/medium_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/frtJmgvZ5VdSu-TPLUfkyQ/tall.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/frtJmgvZ5VdSu-TPLUfkyQ/square.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/frtJmgvZ5VdSu-TPLUfkyQ/larger.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/frtJmgvZ5VdSu-TPLUfkyQ/large_rectangle.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/frtJmgvZ5VdSu-TPLUfkyQ/large.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/frtJmgvZ5VdSu-TPLUfkyQ/small.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/frtJmgvZ5VdSu-TPLUfkyQ/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/frtJmgvZ5VdSu-TPLUfkyQ/normalized.jpg
)
Alexandra Karakashian Parting IV
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/jA17hLs0-dyYE1gjmHERuw/square.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/jA17hLs0-dyYE1gjmHERuw/medium_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/jA17hLs0-dyYE1gjmHERuw/larger.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/jA17hLs0-dyYE1gjmHERuw/small.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/jA17hLs0-dyYE1gjmHERuw/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/jA17hLs0-dyYE1gjmHERuw/large_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/jA17hLs0-dyYE1gjmHERuw/tall.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/jA17hLs0-dyYE1gjmHERuw/normalized.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/jA17hLs0-dyYE1gjmHERuw/medium.jpg
)
Alexandra Karakashian Parting VII
stdClass Object
(
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/jao3k2P2VzAugdDB2lLqTA/medium_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/jao3k2P2VzAugdDB2lLqTA/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/jao3k2P2VzAugdDB2lLqTA/tall.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/jao3k2P2VzAugdDB2lLqTA/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/jao3k2P2VzAugdDB2lLqTA/larger.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/jao3k2P2VzAugdDB2lLqTA/square.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/jao3k2P2VzAugdDB2lLqTA/large.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/jao3k2P2VzAugdDB2lLqTA/normalized.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/jao3k2P2VzAugdDB2lLqTA/medium.jpg
)
Alexandra Karakashian Parting V
stdClass Object
(
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/2iob5zoKcHJxGy5nmOS-Dw/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/2iob5zoKcHJxGy5nmOS-Dw/tall.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/2iob5zoKcHJxGy5nmOS-Dw/medium_rectangle.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/2iob5zoKcHJxGy5nmOS-Dw/large_rectangle.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/2iob5zoKcHJxGy5nmOS-Dw/large.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/2iob5zoKcHJxGy5nmOS-Dw/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/2iob5zoKcHJxGy5nmOS-Dw/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/2iob5zoKcHJxGy5nmOS-Dw/normalized.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/2iob5zoKcHJxGy5nmOS-Dw/square.jpg
)
Alexandra Karakashian Parting VI
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/MSXK4AE61upNqXB6786Ysg/square.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/MSXK4AE61upNqXB6786Ysg/small.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/MSXK4AE61upNqXB6786Ysg/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/MSXK4AE61upNqXB6786Ysg/medium_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/MSXK4AE61upNqXB6786Ysg/larger.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/MSXK4AE61upNqXB6786Ysg/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/MSXK4AE61upNqXB6786Ysg/large.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/MSXK4AE61upNqXB6786Ysg/normalized.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/MSXK4AE61upNqXB6786Ysg/medium.jpg
)