Babak Golkar 8:15
stdClass Object
(
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/BGd1jMbQucan6JsBpQhc-Q/small.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/BGd1jMbQucan6JsBpQhc-Q/medium_rectangle.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/BGd1jMbQucan6JsBpQhc-Q/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/BGd1jMbQucan6JsBpQhc-Q/larger.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/BGd1jMbQucan6JsBpQhc-Q/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/BGd1jMbQucan6JsBpQhc-Q/large.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/BGd1jMbQucan6JsBpQhc-Q/square.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/BGd1jMbQucan6JsBpQhc-Q/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/BGd1jMbQucan6JsBpQhc-Q/normalized.jpg
)
Babak Golkar Exposure No.1
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SfPB7L7AxKWhHG3HNpzoFw/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SfPB7L7AxKWhHG3HNpzoFw/tall.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SfPB7L7AxKWhHG3HNpzoFw/large_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SfPB7L7AxKWhHG3HNpzoFw/small.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SfPB7L7AxKWhHG3HNpzoFw/large.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SfPB7L7AxKWhHG3HNpzoFw/medium_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SfPB7L7AxKWhHG3HNpzoFw/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SfPB7L7AxKWhHG3HNpzoFw/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SfPB7L7AxKWhHG3HNpzoFw/normalized.jpg
)
Babak Golkar Exposure No.2
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vC8_CtmdbvqafN0hgo7E8A/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vC8_CtmdbvqafN0hgo7E8A/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vC8_CtmdbvqafN0hgo7E8A/medium_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vC8_CtmdbvqafN0hgo7E8A/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vC8_CtmdbvqafN0hgo7E8A/tall.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vC8_CtmdbvqafN0hgo7E8A/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vC8_CtmdbvqafN0hgo7E8A/medium.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vC8_CtmdbvqafN0hgo7E8A/large.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vC8_CtmdbvqafN0hgo7E8A/normalized.jpg
)
Babak Golkar Exposure No.3
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/KDBaLicgyXc-ZWLHcY7Qxw/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/KDBaLicgyXc-ZWLHcY7Qxw/tall.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/KDBaLicgyXc-ZWLHcY7Qxw/small.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/KDBaLicgyXc-ZWLHcY7Qxw/medium_rectangle.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/KDBaLicgyXc-ZWLHcY7Qxw/large.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/KDBaLicgyXc-ZWLHcY7Qxw/larger.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/KDBaLicgyXc-ZWLHcY7Qxw/large_rectangle.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/KDBaLicgyXc-ZWLHcY7Qxw/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/KDBaLicgyXc-ZWLHcY7Qxw/normalized.jpg
)
Babak Golkar The Man Who Sold the World
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/tsBc-hIvRp5kmGpjzFsBrQ/square.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/tsBc-hIvRp5kmGpjzFsBrQ/larger.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/tsBc-hIvRp5kmGpjzFsBrQ/large.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/tsBc-hIvRp5kmGpjzFsBrQ/tall.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/tsBc-hIvRp5kmGpjzFsBrQ/large_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/tsBc-hIvRp5kmGpjzFsBrQ/small.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/tsBc-hIvRp5kmGpjzFsBrQ/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/tsBc-hIvRp5kmGpjzFsBrQ/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/tsBc-hIvRp5kmGpjzFsBrQ/normalized.jpg
)
Babak Golkar The Elephant (in the dark)
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aclWb3KVE9Oyw35wp4VU5A/square.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aclWb3KVE9Oyw35wp4VU5A/medium_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aclWb3KVE9Oyw35wp4VU5A/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aclWb3KVE9Oyw35wp4VU5A/medium.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aclWb3KVE9Oyw35wp4VU5A/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aclWb3KVE9Oyw35wp4VU5A/large_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aclWb3KVE9Oyw35wp4VU5A/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aclWb3KVE9Oyw35wp4VU5A/tall.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aclWb3KVE9Oyw35wp4VU5A/normalized.jpg
)
Babak Golkar Deaf Feet
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ioU2ZapFgoZEAZKQ4BxXyA/square.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ioU2ZapFgoZEAZKQ4BxXyA/medium_rectangle.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ioU2ZapFgoZEAZKQ4BxXyA/large_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ioU2ZapFgoZEAZKQ4BxXyA/tall.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ioU2ZapFgoZEAZKQ4BxXyA/larger.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ioU2ZapFgoZEAZKQ4BxXyA/large.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ioU2ZapFgoZEAZKQ4BxXyA/small.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ioU2ZapFgoZEAZKQ4BxXyA/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ioU2ZapFgoZEAZKQ4BxXyA/normalized.jpg
)
Babak Golkar Mann Ist Mann
stdClass Object
(
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/VRRXC05jt3XGf_lIWicdHw/medium_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/VRRXC05jt3XGf_lIWicdHw/larger.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/VRRXC05jt3XGf_lIWicdHw/large_rectangle.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/VRRXC05jt3XGf_lIWicdHw/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/VRRXC05jt3XGf_lIWicdHw/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/VRRXC05jt3XGf_lIWicdHw/large.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/VRRXC05jt3XGf_lIWicdHw/small.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/VRRXC05jt3XGf_lIWicdHw/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/VRRXC05jt3XGf_lIWicdHw/normalized.jpg
)
Babak Golkar Rehearsal
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/OYlJJeVCGyersLYOo4RK_Q/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/OYlJJeVCGyersLYOo4RK_Q/large_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/OYlJJeVCGyersLYOo4RK_Q/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/OYlJJeVCGyersLYOo4RK_Q/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/OYlJJeVCGyersLYOo4RK_Q/large.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/OYlJJeVCGyersLYOo4RK_Q/medium_rectangle.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/OYlJJeVCGyersLYOo4RK_Q/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/OYlJJeVCGyersLYOo4RK_Q/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/OYlJJeVCGyersLYOo4RK_Q/normalized.jpg
)
Babak Golkar Drifters (Mao)
stdClass Object
(
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/iK1-KaGwKUF1EEK58iPRpQ/medium_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/iK1-KaGwKUF1EEK58iPRpQ/larger.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/iK1-KaGwKUF1EEK58iPRpQ/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/iK1-KaGwKUF1EEK58iPRpQ/square.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/iK1-KaGwKUF1EEK58iPRpQ/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/iK1-KaGwKUF1EEK58iPRpQ/large_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/iK1-KaGwKUF1EEK58iPRpQ/tall.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/iK1-KaGwKUF1EEK58iPRpQ/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/iK1-KaGwKUF1EEK58iPRpQ/normalized.jpg
)
Babak Golkar Palimpsest (MAGA)
stdClass Object
(
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Fii7s6i0x390M6RvK0sQIw/small.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Fii7s6i0x390M6RvK0sQIw/medium_rectangle.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Fii7s6i0x390M6RvK0sQIw/square.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Fii7s6i0x390M6RvK0sQIw/larger.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Fii7s6i0x390M6RvK0sQIw/tall.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Fii7s6i0x390M6RvK0sQIw/large_rectangle.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Fii7s6i0x390M6RvK0sQIw/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Fii7s6i0x390M6RvK0sQIw/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Fii7s6i0x390M6RvK0sQIw/normalized.jpg
)
Babak Golkar Sellers
stdClass Object
(
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Bic1fZJXopzvEkFpvoSnyQ/small.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Bic1fZJXopzvEkFpvoSnyQ/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Bic1fZJXopzvEkFpvoSnyQ/medium_rectangle.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Bic1fZJXopzvEkFpvoSnyQ/large.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Bic1fZJXopzvEkFpvoSnyQ/square.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Bic1fZJXopzvEkFpvoSnyQ/larger.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Bic1fZJXopzvEkFpvoSnyQ/tall.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Bic1fZJXopzvEkFpvoSnyQ/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Bic1fZJXopzvEkFpvoSnyQ/normalized.jpg
)
Babak Golkar Mirror/Stage
stdClass Object
(
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Eg9gVZzkcFHkWcuXtGOuFw/large_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Eg9gVZzkcFHkWcuXtGOuFw/tall.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Eg9gVZzkcFHkWcuXtGOuFw/square.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Eg9gVZzkcFHkWcuXtGOuFw/small.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Eg9gVZzkcFHkWcuXtGOuFw/large.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Eg9gVZzkcFHkWcuXtGOuFw/medium_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Eg9gVZzkcFHkWcuXtGOuFw/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Eg9gVZzkcFHkWcuXtGOuFw/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Eg9gVZzkcFHkWcuXtGOuFw/normalized.jpg
)
Babak Golkar Descry! How far back can you see?
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/RxXUm0jPijLg-hRu5l86Ig/square.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/RxXUm0jPijLg-hRu5l86Ig/medium_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/RxXUm0jPijLg-hRu5l86Ig/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/RxXUm0jPijLg-hRu5l86Ig/tall.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/RxXUm0jPijLg-hRu5l86Ig/larger.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/RxXUm0jPijLg-hRu5l86Ig/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/RxXUm0jPijLg-hRu5l86Ig/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/RxXUm0jPijLg-hRu5l86Ig/normalized.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/RxXUm0jPijLg-hRu5l86Ig/large_rectangle.jpg
)
Babak Golkar Amusement Park, 1924
stdClass Object
(
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/hL9V4nSf1Se4cxu1yG0LbA/large_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/hL9V4nSf1Se4cxu1yG0LbA/tall.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/hL9V4nSf1Se4cxu1yG0LbA/square.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/hL9V4nSf1Se4cxu1yG0LbA/small.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/hL9V4nSf1Se4cxu1yG0LbA/medium_rectangle.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/hL9V4nSf1Se4cxu1yG0LbA/large.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/hL9V4nSf1Se4cxu1yG0LbA/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/hL9V4nSf1Se4cxu1yG0LbA/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/hL9V4nSf1Se4cxu1yG0LbA/normalized.jpg
)
Babak Golkar If you're going through hell, keep going. Churchill
stdClass Object
(
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/V1Qxjj68y9xKiPjzssyHcw/medium_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/V1Qxjj68y9xKiPjzssyHcw/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/V1Qxjj68y9xKiPjzssyHcw/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/V1Qxjj68y9xKiPjzssyHcw/large_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/V1Qxjj68y9xKiPjzssyHcw/tall.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/V1Qxjj68y9xKiPjzssyHcw/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/V1Qxjj68y9xKiPjzssyHcw/medium.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/V1Qxjj68y9xKiPjzssyHcw/large.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/V1Qxjj68y9xKiPjzssyHcw/normalized.jpg
)
Babak Golkar Made in Canada
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/BSZcmZXaneJb8BEQrmcwLQ/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/BSZcmZXaneJb8BEQrmcwLQ/tall.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/BSZcmZXaneJb8BEQrmcwLQ/medium_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/BSZcmZXaneJb8BEQrmcwLQ/small.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/BSZcmZXaneJb8BEQrmcwLQ/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/BSZcmZXaneJb8BEQrmcwLQ/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/BSZcmZXaneJb8BEQrmcwLQ/normalized.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/BSZcmZXaneJb8BEQrmcwLQ/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/BSZcmZXaneJb8BEQrmcwLQ/medium.jpg
)
Babak Golkar The Fox, The Nut and The Banker's Hand
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/EDpLv4LSYJt3u4CKH25VIQ/square.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/EDpLv4LSYJt3u4CKH25VIQ/small.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/EDpLv4LSYJt3u4CKH25VIQ/medium_rectangle.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/EDpLv4LSYJt3u4CKH25VIQ/large_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/EDpLv4LSYJt3u4CKH25VIQ/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/EDpLv4LSYJt3u4CKH25VIQ/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/EDpLv4LSYJt3u4CKH25VIQ/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/EDpLv4LSYJt3u4CKH25VIQ/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/EDpLv4LSYJt3u4CKH25VIQ/normalized.jpg
)
Babak Golkar L'Origine du Monde
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ia4qw4FB6RyLYwIjeikDKw/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ia4qw4FB6RyLYwIjeikDKw/tall.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ia4qw4FB6RyLYwIjeikDKw/small.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ia4qw4FB6RyLYwIjeikDKw/large.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ia4qw4FB6RyLYwIjeikDKw/medium_rectangle.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ia4qw4FB6RyLYwIjeikDKw/large_rectangle.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ia4qw4FB6RyLYwIjeikDKw/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ia4qw4FB6RyLYwIjeikDKw/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ia4qw4FB6RyLYwIjeikDKw/normalized.jpg
)
Babak Golkar The Weight of the World
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YHtZQUQaONlYyypA3ZKntQ/square.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YHtZQUQaONlYyypA3ZKntQ/medium_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YHtZQUQaONlYyypA3ZKntQ/tall.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YHtZQUQaONlYyypA3ZKntQ/large_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YHtZQUQaONlYyypA3ZKntQ/small.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YHtZQUQaONlYyypA3ZKntQ/medium.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YHtZQUQaONlYyypA3ZKntQ/large.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YHtZQUQaONlYyypA3ZKntQ/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YHtZQUQaONlYyypA3ZKntQ/normalized.jpg
)
Babak Golkar Nothing is worth dying/killing for
stdClass Object
(
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vSJZrOHrBlrf2ApupwTjiQ/medium_rectangle.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vSJZrOHrBlrf2ApupwTjiQ/large_rectangle.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vSJZrOHrBlrf2ApupwTjiQ/medium.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vSJZrOHrBlrf2ApupwTjiQ/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vSJZrOHrBlrf2ApupwTjiQ/large.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vSJZrOHrBlrf2ApupwTjiQ/square.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vSJZrOHrBlrf2ApupwTjiQ/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vSJZrOHrBlrf2ApupwTjiQ/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vSJZrOHrBlrf2ApupwTjiQ/small.jpg
)
Babak Golkar Inherited revolution
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/rgM_zcYtxoNoX7PrD5gqAg/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/rgM_zcYtxoNoX7PrD5gqAg/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/rgM_zcYtxoNoX7PrD5gqAg/medium_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/rgM_zcYtxoNoX7PrD5gqAg/tall.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/rgM_zcYtxoNoX7PrD5gqAg/small.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/rgM_zcYtxoNoX7PrD5gqAg/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/rgM_zcYtxoNoX7PrD5gqAg/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/rgM_zcYtxoNoX7PrD5gqAg/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/rgM_zcYtxoNoX7PrD5gqAg/normalized.jpg
)
Babak Golkar No End To Painting
stdClass Object
(
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/fvU-J18W1anpWPsmn3Vl4g/medium_rectangle.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/fvU-J18W1anpWPsmn3Vl4g/large_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/fvU-J18W1anpWPsmn3Vl4g/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/fvU-J18W1anpWPsmn3Vl4g/square.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/fvU-J18W1anpWPsmn3Vl4g/large.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/fvU-J18W1anpWPsmn3Vl4g/tall.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/fvU-J18W1anpWPsmn3Vl4g/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/fvU-J18W1anpWPsmn3Vl4g/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/fvU-J18W1anpWPsmn3Vl4g/normalized.jpg
)
Babak Golkar Long Live Max Yasgur
stdClass Object
(
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ZacCwP-TUpP3i8ihIqeBZw/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ZacCwP-TUpP3i8ihIqeBZw/medium_rectangle.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ZacCwP-TUpP3i8ihIqeBZw/square.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ZacCwP-TUpP3i8ihIqeBZw/medium.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ZacCwP-TUpP3i8ihIqeBZw/tall.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ZacCwP-TUpP3i8ihIqeBZw/small.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ZacCwP-TUpP3i8ihIqeBZw/large.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ZacCwP-TUpP3i8ihIqeBZw/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ZacCwP-TUpP3i8ihIqeBZw/normalized.jpg
)
Babak Golkar Neo-futurism
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/EZxCfzR76ZPeJkLhAeNxrA/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/EZxCfzR76ZPeJkLhAeNxrA/tall.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/EZxCfzR76ZPeJkLhAeNxrA/large_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/EZxCfzR76ZPeJkLhAeNxrA/small.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/EZxCfzR76ZPeJkLhAeNxrA/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/EZxCfzR76ZPeJkLhAeNxrA/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/EZxCfzR76ZPeJkLhAeNxrA/medium_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/EZxCfzR76ZPeJkLhAeNxrA/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/EZxCfzR76ZPeJkLhAeNxrA/normalized.jpg
)
Babak Golkar A Requiem for a Flat Earther
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/q-zfjamFuu7ia-kYDt4AcA/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/q-zfjamFuu7ia-kYDt4AcA/large_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/q-zfjamFuu7ia-kYDt4AcA/tall.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/q-zfjamFuu7ia-kYDt4AcA/medium_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/q-zfjamFuu7ia-kYDt4AcA/small.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/q-zfjamFuu7ia-kYDt4AcA/large.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/q-zfjamFuu7ia-kYDt4AcA/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/q-zfjamFuu7ia-kYDt4AcA/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/q-zfjamFuu7ia-kYDt4AcA/normalized.jpg
)
Babak Golkar All about the Benjamins (Pearl necklace)
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/8g3fVgTeMVhkZ_uI-94bsw/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/8g3fVgTeMVhkZ_uI-94bsw/large_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/8g3fVgTeMVhkZ_uI-94bsw/small.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/8g3fVgTeMVhkZ_uI-94bsw/medium_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/8g3fVgTeMVhkZ_uI-94bsw/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/8g3fVgTeMVhkZ_uI-94bsw/large.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/8g3fVgTeMVhkZ_uI-94bsw/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/8g3fVgTeMVhkZ_uI-94bsw/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/8g3fVgTeMVhkZ_uI-94bsw/normalized.jpg
)
Babak Golkar Untitled (Taj Mahal)
stdClass Object
(
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aEpJx9JrRUzruT4512N_2g/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aEpJx9JrRUzruT4512N_2g/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aEpJx9JrRUzruT4512N_2g/babak-golkar-untitled-taj-mahal.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aEpJx9JrRUzruT4512N_2g/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aEpJx9JrRUzruT4512N_2g/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aEpJx9JrRUzruT4512N_2g/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aEpJx9JrRUzruT4512N_2g/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aEpJx9JrRUzruT4512N_2g/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aEpJx9JrRUzruT4512N_2g/tall.jpg
)
Babak Golkar Untitled (Dome of the Rock)
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/tg2piBQsGAdUrNXVRA_nzQ/square.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/tg2piBQsGAdUrNXVRA_nzQ/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/tg2piBQsGAdUrNXVRA_nzQ/tall.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/tg2piBQsGAdUrNXVRA_nzQ/medium_rectangle.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/tg2piBQsGAdUrNXVRA_nzQ/medium.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/tg2piBQsGAdUrNXVRA_nzQ/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/tg2piBQsGAdUrNXVRA_nzQ/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/tg2piBQsGAdUrNXVRA_nzQ/babak-golkar-untitled-dome-of-the-rock.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/tg2piBQsGAdUrNXVRA_nzQ/normalized.jpg
)
Babak Golkar Scream Pot #27, #25, #35, #10 and #6
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aF-R0MLvliHoajKz0WP0Yw/square.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aF-R0MLvliHoajKz0WP0Yw/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aF-R0MLvliHoajKz0WP0Yw/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aF-R0MLvliHoajKz0WP0Yw/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aF-R0MLvliHoajKz0WP0Yw/large_rectangle.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aF-R0MLvliHoajKz0WP0Yw/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aF-R0MLvliHoajKz0WP0Yw/medium_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aF-R0MLvliHoajKz0WP0Yw/babak-golkar-scream-pot-number-27-number-25-number-35-number-10-and-number-6.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/aF-R0MLvliHoajKz0WP0Yw/normalized.jpg
)
Babak Golkar Negotiating Spaces No. 10
stdClass Object
(
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/URuTIuFSo4c6d7LdwR7Q5g/small.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/URuTIuFSo4c6d7LdwR7Q5g/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/URuTIuFSo4c6d7LdwR7Q5g/medium_rectangle.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/URuTIuFSo4c6d7LdwR7Q5g/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/URuTIuFSo4c6d7LdwR7Q5g/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/URuTIuFSo4c6d7LdwR7Q5g/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/URuTIuFSo4c6d7LdwR7Q5g/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/URuTIuFSo4c6d7LdwR7Q5g/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/URuTIuFSo4c6d7LdwR7Q5g/normalized.jpg
)
Babak Golkar Negotiating the Space for Possible Coexistences No. 8
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/q5ohruvwalozH8LBxbf9Zw/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/q5ohruvwalozH8LBxbf9Zw/tall.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/q5ohruvwalozH8LBxbf9Zw/small.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/q5ohruvwalozH8LBxbf9Zw/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/q5ohruvwalozH8LBxbf9Zw/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/q5ohruvwalozH8LBxbf9Zw/medium_rectangle.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/q5ohruvwalozH8LBxbf9Zw/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/q5ohruvwalozH8LBxbf9Zw/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/q5ohruvwalozH8LBxbf9Zw/normalized.jpg
)
Babak Golkar Black Squared Red Square
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/9tDrJhowocCobqjEOcacuQ/square.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/9tDrJhowocCobqjEOcacuQ/small.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/9tDrJhowocCobqjEOcacuQ/medium.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/9tDrJhowocCobqjEOcacuQ/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/9tDrJhowocCobqjEOcacuQ/large.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/9tDrJhowocCobqjEOcacuQ/larger.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/9tDrJhowocCobqjEOcacuQ/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/9tDrJhowocCobqjEOcacuQ/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/9tDrJhowocCobqjEOcacuQ/normalized.jpg
)
Babak Golkar Imposition #12
stdClass Object
(
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/JeoLa-8h7kBc2ZMwq_s90Q/medium_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/JeoLa-8h7kBc2ZMwq_s90Q/small.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/JeoLa-8h7kBc2ZMwq_s90Q/large_rectangle.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/JeoLa-8h7kBc2ZMwq_s90Q/square.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/JeoLa-8h7kBc2ZMwq_s90Q/larger.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/JeoLa-8h7kBc2ZMwq_s90Q/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/JeoLa-8h7kBc2ZMwq_s90Q/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/JeoLa-8h7kBc2ZMwq_s90Q/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/JeoLa-8h7kBc2ZMwq_s90Q/normalized.jpg
)
Babak Golkar Martyrs (with Taste of Cherry)
stdClass Object
(
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/odJ1LHF0OC9h633D0mfkgg/small.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/odJ1LHF0OC9h633D0mfkgg/medium_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/odJ1LHF0OC9h633D0mfkgg/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/odJ1LHF0OC9h633D0mfkgg/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/odJ1LHF0OC9h633D0mfkgg/large_rectangle.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/odJ1LHF0OC9h633D0mfkgg/square.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/odJ1LHF0OC9h633D0mfkgg/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/odJ1LHF0OC9h633D0mfkgg/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/odJ1LHF0OC9h633D0mfkgg/normalized.jpg
)
Babak Golkar Arm (with In Advance of a Broken Head)
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/l2eQjC6MhF7824HMPgH5Nw/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/l2eQjC6MhF7824HMPgH5Nw/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/l2eQjC6MhF7824HMPgH5Nw/medium_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/l2eQjC6MhF7824HMPgH5Nw/small.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/l2eQjC6MhF7824HMPgH5Nw/large.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/l2eQjC6MhF7824HMPgH5Nw/tall.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/l2eQjC6MhF7824HMPgH5Nw/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/l2eQjC6MhF7824HMPgH5Nw/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/l2eQjC6MhF7824HMPgH5Nw/normalized.jpg
)
Babak Golkar Shepherd and the Witch (with Primitive Accumulation)
stdClass Object
(
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/nAU1m6bXS1KxWY93RX5GUA/tall.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/nAU1m6bXS1KxWY93RX5GUA/square.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/nAU1m6bXS1KxWY93RX5GUA/small.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/nAU1m6bXS1KxWY93RX5GUA/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/nAU1m6bXS1KxWY93RX5GUA/medium_rectangle.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/nAU1m6bXS1KxWY93RX5GUA/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/nAU1m6bXS1KxWY93RX5GUA/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/nAU1m6bXS1KxWY93RX5GUA/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/nAU1m6bXS1KxWY93RX5GUA/normalized.jpg
)
Babak Golkar The Philosopher's Stone (with Trouble in Paradise: From the end of history to the end of capitalism, ISBN 978-0-141-97955- 7)
stdClass Object
(
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/V0buZaykfyGQkpMcPNkN1g/large_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/V0buZaykfyGQkpMcPNkN1g/small.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/V0buZaykfyGQkpMcPNkN1g/medium_rectangle.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/V0buZaykfyGQkpMcPNkN1g/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/V0buZaykfyGQkpMcPNkN1g/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/V0buZaykfyGQkpMcPNkN1g/large.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/V0buZaykfyGQkpMcPNkN1g/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/V0buZaykfyGQkpMcPNkN1g/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/V0buZaykfyGQkpMcPNkN1g/normalized.jpg
)
Babak Golkar Diamond Ring (with NO CASH VALUE)
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/myeNuHeIJRPUW0yd5iNChg/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/myeNuHeIJRPUW0yd5iNChg/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/myeNuHeIJRPUW0yd5iNChg/large.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/myeNuHeIJRPUW0yd5iNChg/medium_rectangle.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/myeNuHeIJRPUW0yd5iNChg/large_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/myeNuHeIJRPUW0yd5iNChg/small.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/myeNuHeIJRPUW0yd5iNChg/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/myeNuHeIJRPUW0yd5iNChg/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/myeNuHeIJRPUW0yd5iNChg/normalized.jpg
)
Babak Golkar Gold Standard (with The Burden of Carrying Weight)
stdClass Object
(
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YGSvz-y5hEGvPNwSTGZEXA/medium_rectangle.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YGSvz-y5hEGvPNwSTGZEXA/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YGSvz-y5hEGvPNwSTGZEXA/tall.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YGSvz-y5hEGvPNwSTGZEXA/large_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YGSvz-y5hEGvPNwSTGZEXA/small.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YGSvz-y5hEGvPNwSTGZEXA/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YGSvz-y5hEGvPNwSTGZEXA/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YGSvz-y5hEGvPNwSTGZEXA/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YGSvz-y5hEGvPNwSTGZEXA/normalized.jpg
)